21. yüzyıl eğitim anlayışında bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve iş birliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerini alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak mezun olmaktadır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve öngörüye sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır. Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlaması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.

Misyonumuz

Teori ve pratiğin teknoloji ile sentezlendiği eğitim öğretim iklimi oluşturup, öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerini çağın hedeflediği seviyeye çıkarmayı sağlayarak onların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de destek olmaktır.

Vizyonumuz

Kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspektifte özümseyen, dünya kültürleriyle bütünleşerek, yaratıcı uygulamalar yapabilen, alanında temel kuramsal referansları niteliksel açıdan algılamış, mesleki gelişimini yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla kurgulayabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Ülkemizin ve dünyanın mesleki eğitim deneyimleri ışığında çağın birikimlerini ve güçlü paydaşların beklenti ve deneyimlerini de kullanarak ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından biri olmaktır.