Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü

intoffice@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Dahili : 174

Enfal Sena ATALAY

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı

0(262) 999 80 85

Dahili : 173

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

 • Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü; Üniversitesinin, uluslararası ilişkiler politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine dair önerilerde bulunmak,
 • Yurtdışındaki üniversite ve kurumlarla yapılan anlaşmaları hazırlamak, mevcut anlaşmaları değerlendirmek ve uygulamalarını izlemek, etkin bir iş birliği sağlamaya yönelik alternatif çözümler üreterek önerilerde bulunmak,
 • Avrupa Birliği tarafından desteklenen tüm projeler ve Eğitim ve gençlik programları çerçevesinde yürütülen Erasmus+ eğitim programları ile ilgili işlemleri koordine etmek ve Üniversite adına Ulusal Ajans ile ilişkileri yürütmek,
 • Erasmus+ kapsamında eğitim ve staj hareketliliği doğrultusunda anlaşmalar yapmak ve anlaşmaların yürüyüşünü takip etmek,
 • Erasmus+  kapsamında   yapılacak   işlerde   Ulusal   Ajansın   Uygulama   el   kitabı doğrultusunda öğretim elemanları ve personelin seçilmesini sağlamak, Rektörün verdiği yetkiyle Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmaları ile hareketlilik öncesi Öğrenim Anlaşması’nı imzalamak ve idari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek; bu doğrultuda öğrenim ve staj faaliyetlerine seçilen öğrencilerin ve personelin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek,
 • Değişim programlarına ilişkin hedef bütçeyi planlayarak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek amacıyla faaliyet göstermek,
 • Değişim programları kapsamında gelen misafir öğrenci ve personelin (akademik ve idari) üniversitedeki ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak ve onları iyi şekilde ağırlamak, idari işlerinin takibini sağlamak,
 • Farabi, Mevlâna  ve  iş  birliği  protokolleri  uyarınca  Erasmus+  programının  kapsamı dışında kalan öğrenci değişim programlarını yönetmek,
 • Tüm dünya ülkeleri ile ikili ve çok taraflı uluslararası eğitimsel iş birliği protokolleri imzalayarak; üniversitenin uluslararası bağlantılarının gelişmesine katkı sağlamak, uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini sağlamak,
 • Uluslararası fuar, toplantı, etkinliklere katılmak ve işbirliği amacıyla Yükseköğretim ve işletmeleri ziyaret etmek,
 • Uluslararası İlişkiler Ofisinin internet sitesini düzenlemek ve güncel tutmak,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin  başvurularını  değerlendirmek,  kayıt  hakkı  kazanan öğrencilere üniversiteye uyum sağlamalarında rehberlik etmek, öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda, talepleri halinde ilgili birimlere tavsiye ve yardımda bulunmak, öğrenci buluşma günleri düzenlemek
 • Uluslararası akademik ilişkiler  doğrultusunda  Rektör,  Genel  Sekreter  ve  Genel Koordinatör tarafından stratejik planda yer alan uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda verilecek benzeri görevleri yapmak,
 • Mütevelli Heyet, Rektör  ve  Genel  Sekreter  tarafından  verilecek  benzeri  görevleri yapmak.