Program Adı: Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası

Program Türü: Tezli

Program Düzeyi: Yüksek Lisans

Program Dili: Türkçe

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ‘’Yüksek Lisans’’ derecesi almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte çalışma alanlarına göre ‘’Uzman’’ unvanına da sahip olurlar.

Programa öğrenci kabul koşullarını:

 1. Eczacılık, Tıp veya Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak veya Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak,
 2. Lisans not ortalaması en az 2,0 olmak,
 3. ALES Sayısal minimum 55 puan olmak,

Kesin kayıt hakkı kazanan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;

ALES puanının %50’si, Yazılı/Sözlü Bilim sınav puanının %30’u, Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının %20’si alınarak başarı puanı oluşturulur ve en yüksek başarı puanından başlayarak kontenjan kadar öğrenci başarılı bulunur

PROGRAMIN AMACI

“Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı” ile bitkilerden veya diğer doğal kaynaklardan ilaç olma potansiyeli taşıyan bileşiklerin elde edilmesi, tanınması, tayin edilmesi, aktivitelerinin belirlenmesi konularında lisansüstü düzeyde eğitim verilecektir.

Müfredatta; tıbbi bitkilerin tanımlanması, ekstrelerinin hazırlanması, elde edilen sekonder metabolitlerin biyolojik etkilerinin incelenmesi ve analitik yöntemlerle analiz edilmesi ile ilgili konular yer alacaktır. Programımız ile ülkemizin zengin doğal kaynaklarının insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız ilaç, bitkisel ilaç, gıda, gıda takviyesi, nutrasötik ve kozmetik endüstrileri için gerekli teorik ve pratik bilgi donanımına sahip olarak endüstrisinde, araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde görev alabilecek potansiyele sahip olacaktır. Alanında uzman yüksek lisans mezunu profesyoneller yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır.

Kocaeli ilinin ülkemiz coğrafyasında önemli bir konuma sahip olması ve bu bölgede başka bir üniversitede Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası yüksek lisans programının bulunmaması öğrencilerin bu alanda öğrenime ulaşabilmelerini kolaylaştıracaktır.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ

Doğal Kaynakların İlaç Keşfindeki Önemi         

İlaçların tarihsel gelişimi; İlaç keşfinde farmakognozinin yeri ve önemi; Doğal kaynaklardan elde edilen ilaçlar; Biyoaktif doğal maddeler; İlaç keşfinde geleneksel metotlar; İlaç keşfinde modern metotlar; İlaç ve tıbbi bitkiler arasındaki farklılıklar; İlaç ve tıbbi bitkiler arasındaki benzerlikler, Önemli bazı bitkisel kökenli ilaç etken madde keşifleri; Kinin; Söğüt kabuğundan salisilik asit; Digitalis türlerinden digitoksin; Podophyllum peltatumdan etopozit; Porsuk ağacı türlerinden taksol.

Ekstraksiyon ve Ayırma Yöntemleri        

Ekstraksiyonun Tarihçesi, Eczacılıkta kullanılan ekstraksiyon yoluyla elde edilmiş preparatlar, Farmakognozik araştırmalarda ekstraksiyon, Mekanik ekstraksiyon, Katı-sıvı ekstraksiyonu: Önemli parametreler, Maserasyon, İnfüzyon, Dekoksiyon, Perkolasyon, Devamlı ekstraksiyon (Soxhlet apareyi), Sıvılaştırılmış gazlarla ekstraksiyon, Gazlarla ekstraksiyon, Distilasyon; Sıvı-sıvı ekstraksiyonu (Ters Akım ekstraksiyonu); Yeni Yöntemler: Katı faz mikroekstraksiyon yöntemi (SPME), Tepe boşluğu tutma tekniği (HS), Lickens-Nickerson distilasyonekstraksiyon tekniği.

Bitkisel Drogların, Ekstrelerin Hazırlanması ve Analizleri                  

Bitkisel drogların teşhisi; Drogların elde edilmesinde uygulanan işlemler; Ekstraksiyonun Tanımı; Ekstraksiyon İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Distilasyon Yöntemleri.

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği       

Bu derste öğrencinin araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırmanın planlanması, uygulaması, raporlanması ve yayınlanması süreci ile ilgili bilgi kazanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte dersin içeriğinde araştırma sürecinin vazgeçilmezi olan araştırma etiği ile ilgili genel bilgiler vermek, bu konuda farkındalık ve duyarlılık kazandırmak ve yayın etiğine uygun araştırma yürütmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Uzmanlık Alan Dersi          

Tez konusunun belirlenmesi, Tez konusu ile ilgili literatür araştırması, Literatürden elde edilen bulgular doğrultusunda atölye çalışması, Uygulama verilerinin sunum olarak hazırlanması, Uygulama verilerinin sunulması.

Yüksek Lisans Tez Çalışması        

Tez konusunun belirlemek üzere öğrencinin bilgi birikiminin olduğu ve ilgi duyduğu konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması; Öğrencinin belirlenen tez konusu ile ilişkili olarak önerdiği fikirlerin ve literatür taramasının değerlendirilmesi; Tez çalışmasına konu olacak düşüncenin belirlenmesi; Yapılan literatür taramaları ışığında, tez çalışması kapsamında kullanılacak olan araştırma planına karar verilmesi; Tez çalışması kapsamında yapılacak olan uygulamalara ilişkin parametrelerin saptanması; Tez çalışması için araştırmaların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.

SEÇMELİ DERSLERİN İÇERİKLERİ

Türkiye Florasına Giriş     

Bu dersin içeriği, Türkiye’de doğal olarak yetişen türlerin tanınması, sistematiği hakkında genel bilgiler ve tıbbi bitkilerin teşhisi ile ilgili konuları içerir.

Halusinojen ve Narkotik Bitkiler  

Narkotik ve halusinojenik maddeler ile bu maddeleri içeren bitki türleri hakkındaki konuları içerir.

Biyolojik ve Farmakolojik Aktivite Testleri ve Uygulaması      

Doğal kaynaklı maddelerin ilaç etken maddesi olma niteliklerinin araştırılmasında uygulanan yöntemler hakkındaki bilgileri içerir.

Spektroskopik Yöntemler ve Doğal Ürünlerin Analizinde Kullanılması

Doğal kaynaklardan elde edilen maddelerin özelliklerini ve etkilerini araştırmada uygulanan spektroskopik analiz yöntemlerini açıklamaktır.

Doğal Bileşiklerin Ayrılmasında Kromatografik Teknikler                  

Doğal kaynaklı maddelerin ve madde karışımlarının nitel ve nicel analizlerinde kullanılan kromatografik yöntemleri ile ilgili konuları içerir.

Bitkisel Drog, Ekstre ve Ürünlerde Kalite ve Standardizasyon

Bitkisel droglardan elde edilen ürünlerin hazırlanma sürecinde kalite kontrolü ve standardizasyonu hakkındaki konuları içerir.

Bitkilerin Kozmetolojide Kullanımı         

Kozmatik amaçlı kullanımı olan bitkilerin teşhisi ve bu bitkilerin etkileri ile ilgili konuları içerir.

Potansiyel İlaç Etkin Maddeleri ve Toksisitesi   

Biyolojik aktivitesi olan doğal kaynaklı maddelerin ilaç olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken toksikolojik etki testleri hakkında bilgileri içerir.

Nutrasötikler ve Diyet Ürünler                                                                

Gıdalar içerisinde doğal olarak bulunan etken maddelerin, ilaç formunda artırılmış dozlarda profilaktik ve/veya terapötik olarak kullanılması ile ilgili konuları içerir.

Tamamlayıcı Tedavi Sistemlerinde Kullanılan Doğal Kaynaklar        

Tamamlayıcı tedavi yöntemlerine genel bakış; Asya kökenli geleneksel tedavi sistemleri; Uzakdoğu kökenli geleneksel tedavi sistemleri, Fitoterapi ve kullanılan tıbbi bitkiler; Aromaterapi prensipleri; Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar ve karışımlar; Homeopati, prensipleri, kullanılan bitkisel droglar; Diğer tamamlayıcı ve geleneksel tedavi yöntemleri; Tamamlayıcı ve geleneksel tedavide kullanılan droglar ve farmakognozideki yeri konularını içerir.

 

KAYIT ve KABUL İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

 • Lisans diploması
 • Not çizelgesi (transkript),
 • Vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi, (ALES Sonuç belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır),
  (ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi gerekli değildir.

 

YURT DIŞI KONTENJAN İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Lisans diploması (Konsolosluk veya apostil onayı alınmış ve tercüme edilmiş)
 • Not çizelgesi (Konsolosluk veya apostil onayı alınmış ve tercüme edilmiş),
 • Pasaport- Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği,
 • Türkçe Yeterlik Belgesi
 • 3 adet fotoğraf

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerin önerilen Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olup diploma almaya hak kazanabilmeleri için Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur.

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, proje danışmanlarının yönetiminde, bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadırlar.

 

AKADEMİK KADRO

Anabilim Dalı Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Betül BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Sara POUR

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇETİNKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Esra ACAR

 

PROGRAM ÜCRETLERİ

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu doldurmanız yeterlidir.

İLETİŞİM

Akademik Bilgi Edinme

(Anabilim Dalı Başkanı) mail adresi

(Programdan Sorumlu Araştırma Görevlisi) mail adresi

 

İdari Konularda Bilgi Edinme

Enstitü Müdürlüğü                : Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN  (yurdanur.dikmen@kocaelisaglik.edu.tr)

Enstitü İdari İletişim             : Pınar KOÇKAN (pinar.kockan@kocaelisaglik.edu.tr)(0533 043 62 09)

Enstitü Kurumsal İletişim    : Gürdal KARAKILIÇ (gurdal.karakilic@kocaelisaglik.edu.tr) (0533 811 86 21)